Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Budowlanego i Elektronarzędzi RANGA

§1 Zasady ogólne


1. Wypożyczalnia sprzętu budowlanego i elektronarzędzi RANGA czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-17.00, w soboty 7.00-14.00. Przedłużenie okresu najmu może nastąpić za zgodą WYNAJMUJĄCEGO, po wcześniejszym uzgodnieniu z WYNAJMUJĄCYM na 48 godzin wcześniej przed upływem terminu w zawartej umowie najmu.
2. Podstawą wynajęcia sprzętu jest spisanie umowy najmu pomiędzy Wypożyczalnią RANGA zwaną w dalszej części WYNAJMUJĄCYM, a osobą prywatną lub firmą wynajmującą zwaną w dalszej części NAJEMCĄ.
3. Wynajem sprzętu budowlanego i elektronarzędzi w firmie RANGA możliwy jest po okazaniu niezbędnych dokumentów, wpłaceniu kaucji zwrotnej zgodnie z obowiązującym cennikiem i podpisaniu umowy najmu oraz protokołu zdawczo-odbiorczego Przedmiotu Najmu.
4. Dokumenty niezbędne do realizacji umowy najmu:

Osoby prywatne:
a) Dowód osobisty.
b) Drugi dokument tożsamości potwierdzający adres zameldowania z dowodu osobistego.
c) WYNAJMUJĄCY ma prawo zażądać faktury za opłaty z ostatnich dwóch miesięcy - gaz, woda, światło,
telefon (wyłącznie przy najmie sprzętu budowlanego o wartości powyżej 5 000 PLN)

Firmy:
a) Dowód osobisty.
b) Drugi dokument tożsamości potwierdzający adres zameldowania z dowodu osobistego.
c) Dokumenty rejestracyjne: zaświadczenie o wpisie do CEIDG.
d) Dowód opłacenia ZUS za ostatni miesiąc lub zaświadczenie z ZUS o bieżącym regulowaniu zobowiązań nie starsze niż 1 miesiąc.
e) Pisemne pełnomocnictwo (podpisane przez właściciela firmy) upoważniające do zawierania umów, podpisywania faktur i odbioru sprzętu osobę, która zgłasza się po odbiór sprzętu (pierwszy wynajem osobiście przez właściciela).


5. Wydanie oraz zwrot Przedmiotu Najmu następuje na podstawie umowy najmu i protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez NAJEMCĘ i WYNAJMUJĄCEGO.
6. Wynajem sprzętu w wypożyczalni RANGA odbywa się w oparciu o aktualnie obowiązujący cennik dostępny na stronie www.ranga.com.pl oraz w siedzibie firmy.
7. NAJEMCA oświadcza, iż znany jest mu stan techniczny Przedmiotu Najmu i nie wnosi co do niego jakichkolwiek zastrzeżeń.

8. NAJEMCA uznaje, iż Przedmiot Najmu jest wolny od wad oraz w chwili przekazania nadaje się do realizowania celu gospodarczego, do którego jest przeznaczony.
9. Przedmiot Najmu pozostaje przez cały czas trwania Umowy Najmu własnością WYNAJMUJĄCEGO.
10. NAJEMCA nie jest uprawniony do ustanawiania na Przedmiocie Najmu jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich, w tym do jego podnajmu. Przedmiot Najmu nie może stanowić zabezpieczenia spłat jakichkolwiek zobowiązań NAJEMCY wobec osób trzecich.
11. NAJEMCA nie ma prawa do jakiegokolwiek oznakowania Przedmiotu Najmu, w szczególności materiałami reklamowymi bez pisemnej zgody WYNAJMUJĄCEGO.
12. Obsługa Przedmiotu Najmu może być powierzona przez NAJEMCĘ wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie, wymagane przez prawo uprawnienia, kwalifikacje i posiadającym znajomość zasad użytkowania Przedmiotu Najmu.
13.WYNAJMUJĄCY oświadcza, że posiada we własnym zakresie ubezpieczenie Przedmiotu Najmu od ognia i wszelkich zdarzeń losowych, które obowiązuje wyłącznie na terenie zgłoszonej działalności gospodarczej: Jelonki 137, 14-411 Rychliki.
14. NAJEMCA może dodatkowo ubezpieczyć Przedmiot Najmu we własnym zakresie.
15. Od chwili odbioru sprzętu od WYNAJMUJĄCEGO do momentu jego zwrotu NAJEMCA ponosi odpowiedzialność za jego zaginięcie lub uszkodzenie, kradzież lub dewastacje.
16. Za zwrot Przedmiotu Najmu uważać będzie się jedynie oddanie Firmie RANGA Przedmiotu Najmu czystego i w takim stanie w jakim został on wynajęty, z uwzględnieniem jego zużycia wskutek prawidłowego używania. W przeciwnym razie NAJEMCA zobowiązany będzie do zapłaty czynszu określonego w cenniku, do czasu przywrócenia przez niego Przedmiotu Najmu do właściwego stanu. Oznacza to, że termin użytkowania upływa z chwilą oddania Przedmiotu Najmu i potwierdzeniem przyjęcia go przez Firmę RANGA oraz wystawienia Faktury.

 

§2 Czynsz najmu i dodatkowe koszty


1. Przed wypożyczeniem zostaje pobrana kaucja zwrotna, która jest ewentualnym zabezpieczeniem dla WYNAJMUJĄCEGO w przypadku wynikłych strat, uszkodzeń, kradzieży lub dewastacji podczas eksploatacji sprzętu. O wysokości kwoty pobieranego depozytu decyduje wartość wypożyczanego sprzętu.
Stali i zaufani klienci mogą liczyć na obniżoną stawkę kaucji lub całkowite jej zniesienie.
2. Aktualnie obowiązujący Cennik i wysokość kaucji za Przedmiot Najmu znajdują się w siedzibie firmy RANGA oraz na stronie www.ranga.com.pl.
3. W przypadku niezwrócenia Przedmiotu Najmu po rozwiązaniu umowy najmu, WYNAJMUJĄCY ma prawo do naliczenia odszkodowania za bezumowne przetrzymywanie sprzętu w wysokości równej 120% wartości stawki dziennego czynszu w oparciu o aktualnie obowiązujący cennik. 
4. Opłaty naliczane są według stawek dobowych (24 H ) lub minimum 3 godzin najmu.

5. Czynsz Najmu według stawki do 3 godzin obejmuje pełne 180 minut, przy czym Przedmiot Najmu powinien zostać zwrócony WYNAJMUJĄCEMU przed upływem ostatniej minuty. Zwrot po upływie 180 minut skutkuje naliczeniem pełnej stawki dobowej Czynszu Najmu tj. opłatę z cennika za dobę.
6. Czynsz Najmu naliczany jest według stawki dobowej i obejmuje pełne 24 godziny, przy czym Przedmiot Najmu powinien zostać zwrócony WYNAJMUJĄCEMU przed upływem ostatniej godziny. Zwrot po upływie 24 godzin skutkuje naliczeniem kolejnej pełnej stawki dobowej Czynszu Najmu z cennika.
7. Przy Przedmiocie Najmu umożliwiającym pomiar motogodzin jego pracy, WYNAJMUJĄCY wprowadza limity pracy – 200 godzinny limit pracy w miesiącu, a dla najmów krótszych niż miesiąc – 8 godzinny limit pracy w ciągu doby, WYNAJMUJĄCY ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia za przekroczenie limitu pracy Przedmiotu Najmu. Szczegółowe stawki za przekroczenie dziennego limitu zawarte są w obowiązującym cenniku firmy RANGA.
8. Koszt zużycia materiałów eksploatacyjnych (paliwo, dłuta, wiertła, tarcze i materiały ścierne itp.) ponosi NAJEMCA.
9. NAJEMCA zobowiązany będzie do dodatkowej zapłaty w następujących przypadkach:
a) Uszkodzenia Przedmiotu Najmu w trakcie trwania umowy lub zwrotu niesprawnego Przedmiotu Najmu.
c) W przypadku dokonania naprawy w serwisie, NAJEMCA zostanie obciążony kosztami pracy serwisantów.
b) W przypadku zwrotu zabrudzonego Przedmiotu Najmu, WYNAJMUJĄCY obciąży NAJEMCĘ kosztami czyszczenia w wysokości 50 zł za każdy sprzęt.
d) Utraty dokumentów Przedmiotu Najmu (np. dowodu rejestracyjnego lub tablic rejestracyjnych). Stawka wynosi 150 PLN/szt.

 

§3 Prawa i obowiązki WYNAJMUJĄCEGO


1.WYNAJMUJĄCY oświadcza, że sprzęt, będący przedmiotem umowy jest w dobrym stanie technicznym, przydatnym do umówionego użytku, bez żadnych ukrytych wad.
2. Przed każdym wypożyczeniem sprzętu WYNAJMUJĄCY ma obowiązek zapoznać NAJEMCĘ z dokładną instrukcją obsługi i przeszkolić go w zakresie bezpiecznego użytkowania Przedmiotu Najmu.
3. WYNAJMUJĄCY nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i ewentualne szkody powstałe w czasie użytkowania Przedmiotu Najmu.
4. WYNAJMUJĄCY zobowiązuje się do ochrony danych osobowych NAJEMCY i nieprzekazywania ich osobom trzecim bez wyraźnej zgody NAJEMCY.
5. Firma RANGA uprawniona jest do dokonywania w czasie trwania umowy najmu napraw, zabiegów konserwacyjnych i kontrolnych, które uzna za niezbędne dla utrzymania Przedmiotu Najmu w należytym stanie.

 

§4 Zobowiązania NAJEMCY


1. NAJEMCA przyjmuje do użytku sprzęt będący własnością WYNAJMUJĄCEGO, z obowiązkiem zwrotu w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie.
2. NAJEMCA zobowiązuje się, iż wynajęty sprzęt będzie użytkował zgodnie z jego przeznaczeniem, nie będzie dokonywał napraw bez wiedzy i zgody WYNAJMUJĄCEGO, nie odda przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania lub w podnajem.
3. NAJEMCA używać będzie Przedmiot Najmu zgodnie z instrukcją i jego przeznaczeniem, wyłącznie w miejscu wskazanym w umowie najmu.
4. NAJEMCA oświadcza, że zna przepisy BHP w zakresie użytkowania Przedmiotu Najmu i zobowiązuje się do ich przestrzegania, także względem wszelkich osób wykonujących prace przy użyciu Przedmiotu Najmu na zlecenie NAJEMCY, bez względu na łączącą ich formę prawną.
5. NAJEMCA ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wynikłe z naruszenia przez NAJEMCĘ powyższego obowiązku.
6. NAJEMCA zobowiązuje się płacić WYNAJMUJĄCEMU czynsz w wysokości wynikającej z przemnożenia ilości dni/godzin najmu i stawki za jedną dobę/godzinę według obowiązującego cennika. W przypadku zwłoki w płatności, WYNAJMUJĄCY uprawniony jest do żądania ustawowych odsetek.
7. NAJEMCA zobowiązuje się zwrócić Przedmiot Najmu w przewidywanym dniu zwrotu, podanym na umowie wynajmu, nie później niż do godziny, w której został on pożyczony. W przypadku zwrotu Przedmiotu Najmu po terminie zostanie naliczony czynsz za każdą dobę/godzinę zwłoki według obowiązującego cennika.
8. NAJEMCA ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia, awarie i ich skutki, w tym ponosi koszt naprawy lub remontu Przedmiotu Najmu lub/i jego wyposażenia, jeżeli konieczność tych napraw i remontów powstała z przyczyn leżących po stronie NAJEMCY, w tym w szczególności powstałych wskutek eksploatacji Przedmiotu Najmu niezgodnie z Umową Najmu, przepisami prawa, zasadami użytkowania Przedmiotu Najmu, instrukcjami obsługi, wskutek użytkowania przez osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji lub wskutek niedochowania należytej staranności naruszenia przepisów BHP.
9. NAJEMCA zobowiązany jest do dokonywania wszelkich czynności zachowawczych oraz podejmowania działań mających na celu zapobieganie i zabezpieczenie Przedmiotu Najmu przed szkodą lub zwiększeniem jej rozmiaru. W szczególności do odpowiedniego zabezpieczenia Przedmiotu Najmu przed kradzieżą i ryzykiem uszkodzenia a także do podjęcia wszelkich kroków, aby odzyskać skradziony Przedmiot Najmu, jego część lub wyposażenie. NAJEMCA ma obowiązek do bezzwłocznego zgłoszenia kradzieży policji i WYNAJMUJĄCEMU.
10. W razie zaginięcia, utraty lub zniszczenia sprzętu, NAJEMCA zobowiązany jest zapłacić WYNAJMUJĄCEMU równowartość jego ceny rynkowej.

 

§5 Faktura i płatność


1. Faktura za wynajem Przedmiotu Najmu będzie wystawiana w dniu zwrotu Przedmiotu Najmu na podstawie umowy najmu oraz zdania protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. W przypadku wynajmu większej ilości Przedmiotów Najmu o wartości powyżej 5000 zł, WYNAJMUJĄCY wystawi Fakturę z góry na 50% wartości Najmu wynikającej z zawartej umowy Najmu.
4
3. W przypadku najmu Przedmiotu Najmu na okres powyżej 30 dni, WYNAJMUJĄCY wystawi fakturę w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. 4. Firma RANGA pobiera w momencie najmu od NAJEMCY kaucje w gotówce. Kaucja podlega zwrotowi NAJEMCY w momencie zwrotu Przedmiotu Najmu uwzględniając wymogi §1 pkt.16 niniejszego regulaminu.
5. Dopuszcza się doręczanie faktur i innych dokumentów księgowych drogą pocztową lub elektroniczną. Dokumenty te uznaje się za doręczone w dniu nadania na poczcie lub w dniu wysłania na adres poczty elektronicznej wskazany przez NAJEMCĘ.
6. NAJEMCA dokonuje zapłaty należności za wynajem w kasie WYNAJMUJĄCEGO lub na rachunek bankowy nr 29 1020 1752 0000 0802 0224 7120 w PKO BANK POLSKI SA.
7. WYNAJMUJĄCY korzysta ze zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ( albo ust. 9 ) ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

§6 Rozwiązanie umowy


Firma RANGA uprawniona jest do wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
1. NAJEMCA używa Przedmiotu Najmu w sposób sprzeczny z umową lub jego przeznaczeniem i mimo upomnienia nie zaprzestaje używać go w taki sposób.
2. NAJEMCA oddał Przedmiot Najmu w podnajem lub do bezpłatnego używania osobom trzecim, bez pisemnej zgody firmy RANGA.
3. NAJEMCA zaniedbuje Przedmiot Najmu narażając go na utratę lub uszkodzenie.
4. NAJEMCA zalega 7 dni z zapłatą czynszu najmu.
5. NAJEMCA narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
6. Zerwanie umowy powoduje rygor natychmiastowego dobrowolnego zwrotu wynajętego urządzenia lub odebranie go przez pracownika firmy RANGA w obecności Policji na koszt WYNAJMUJĄCEGO.

 

§7 Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. W razie ewentualnego sporu na tle stosunków wynikających z powyższego regulaminu strony postanawiają poddać go rozstrzygnięciu Sądu okręgowego w Elblągu.
3. NAJEMCA oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje go w całości.